รายชื่อคณะรัฐมนตรีล่าสุด

ข่าวเด่น 2,945
รายชื่อคณะรัฐมนตรีล่าสุด

คณะรัฐมนตรีล่าสุดของราชอาณาจักรไทยคือ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 63 ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวน 34 คน ดังนี้

ตำแหน่ง รายนาม
นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน
รองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเศรษฐา ทวีสิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุทิน คลังแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ เจริญพานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายภูมิธรรม เวชยชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

<< Back